Η FORUM AE ανήκει στις «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» με βάση τα στοιχεία της ICAP (2010, 2011)

Ισολογισμοί

Ισολογισμός FORUM AE χρήσης 2016

Δείτε τα στοιχεία εδώ. 

Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση FORUM AE 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Ισολογισμός FORUM AE χρήσης 2015

Δείτε τα στοιχεία εδώ. 

Στοιχεία και πληροφορίες FORUM AE χρήσης 2014

Δείτε τα στοιχεία εδώ.

 
 
 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις FORUM AE χρήσης 2014

Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις εδώ.

 
 
 
 

Λογιστική Κατάσταση 1/1-28/2/2015

Δείτε τη λογιστική κατάσταση εδώ.

 

 

Βραχυχρόνιος Ισολογισμός 1/1-30/9/2014